เลขทะเบียน => กฉย 627 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สีนวน จิตติ เสร็จแล้ว