เลขทะเบียน => กมง 915 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ลำพึง ยุทธสะอาด เสร็จแล้ว