เลขทะเบียน => กคบ  495 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สัมพันธ์ แซ่เช้า เสร็จแล้ว