เลขทะเบียน => กพข 556 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วริศรา ทอนมาศ เสร็จแล้ว