เลขทะเบียน => กธฉ 67 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
261/1มือ2 เสร็จแล้ว