เลขทะเบียน => กตม 31 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เข็มพร ปัดถามัย เสร็จแล้ว