เลขทะเบียน => บธ 904 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุพิน ระวังวกลาง เสร็จแล้ว