เลขทะเบียน => กบท 69 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุกัญญา เทียมฤทธิ์ เสร็จแล้ว