เลขทะเบียน => กงธ  304 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
แสวง มากพูล เสร็จแล้ว