เลขทะเบียน => กพษ 7 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมคิด ยุญรมย์ เสร็จแล้ว