เลขทะเบียน => กทง  850 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
จำปา รักษาศิริ เสร็จแล้ว