เลขทะเบียน => กทพ 121 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
กร วังคีรี เสร็จแล้ว