เลขทะเบียน => กฉษ 323 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
อินทร์ อินแดง เสร็จแล้ว