เลขทะเบียน => กบย 656 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สำเริง สุขสว่าง เสร็จแล้ว