เลขทะเบียน => กงษ 189 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ประยูร แสนกล้า เสร็จแล้ว