เลขทะเบียน => กพจ 193 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
จันทร์นี เสาวรส เสร็จแล้ว