เลขทะเบียน => กพล 200 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
245/1/2 เสร็จแล้ว