เลขทะเบียน => กตษ 807 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สมศรี ไพรสาลี เสร็จแล้ว