เลขทะเบียน => กงพ 278 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
วิไลพร ศรีเมืองเดช เสร็จแล้ว