เลขทะเบียน => กฉย 971 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เฉลียว ชีพกระโทก เสร็จแล้ว