เลขทะเบียน => กบน 795 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
205/1/2 เสร็จแล้ว