เลขทะเบียน => บต 4224 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สุภาภรร์ ขวัญเพชร เสร็จแล้ว