เลขทะเบียน => กธง 937 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
143/1มือ2 เสร็จแล้ว