เลขทะเบียน => 1กก 4364 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
117/1มือ2 เสร็จแล้ว