เลขทะเบียน => 1กค 7121 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ณฐมน เสร็จแล้ว