เลขทะเบียน => รธว 34 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รัตนะ ปีไทสงค์ เสร็จแล้ว