เลขทะเบียน => กทบ 340 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
233/1/2 เสร็จแล้ว