เลขทะเบียน => กทต 889 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ที เนธิบุตร เสร็จแล้ว