เลขทะเบียน => 1กข 543 จบ
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ณฐมน อุ่นที เสร็จแล้ว