เลขทะเบียน => กธท 58 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
231/1มือ2 จ่าติ๋ว เสร็จแล้ว