เลขทะเบียน => กทก 394 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
223/1มือ2 เสร็จแล้ว