เลขทะเบียน => กคย 606 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
ละมัย ขวัญเพชร เสร็จแล้ว