เลขทะเบียน => กพก 641 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน151/1/2 เสร็จแล้ว