เลขทะเบียน => กพง 319 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้านรัตนา ศรีสุก เสร็จแล้ว