เลขทะเบียน => 2กน 4369 กทม
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
เอมศิรา สุวรรณโน เสร็จแล้ว