เลขทะเบียน => 80—6690 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
สละ มีชาติ เสร็จแล้ว