เลขทะเบียน => 1กก 2128 สก
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ สถานะเล่มทะเบียน
รถร้าน เสร็จแล้ว